ကုန္ပစၥည္းအား ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း


Shop.com.mm မွ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးႏုိင္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ၾကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။

၀ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအား ျပန္လည္ ေပးပို႕လုိပါသလား?
သင္၀ယ္ယူျပီးေသာ ပစၥည္းမွာ မွားယြင္းေနျခင္း၊ အနာအဆာ ပါရွိလာျခင္းတို႕ ျဖစ္လွ်င္ ၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ႏုိင္ပါသည္။

ျပန္လည္ေပးပို႕၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ား
ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးပို႕၍ မရပါ
 • အတြင္းခံမ်ား
 • ေရကူး၀တ္စံုမ်ား
 • Skincare ပစၥည္း၊အလွကုန္ႏွင့္ ေရေမႊးမ်ား
 • နားကပ္၊ ဆံပင္တုႏွင့္ ေခါင္းဘီး ကဲ့သို႕ေသာ တကိုယ္ရည္သံုး ပစၥည္းမ်ား
 • ေဆးလိပ္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ ယမကာကဲ့သို႕ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား

ပစၥည္းရရွိခ်ိန္မွစ၍ ၇ ရက္အတြင္း ျပန္ပို႕လုိျခင္း ျဖစ္ပါသလား?
၇ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္အျခားအေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ား
 • ကုန္ပစၥည္းမွားယြင္းေနျခင္း
  • ပ်က္ေနျခင္း (သို႕) အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့ျခင္း (ျပန္လဲလွယ္ျခင္း/ေဘာက္ခ်ာထုတ္ေပးျခင္းတုိ႕ ရရွိႏုိင္သည္)
  • အနာအဆာပါ၀င္ေနျခင္း။ ကုန္ပစၥည္းအညႊန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္း မမွန္ကန္ျခင္း (ျပဳျပင္ေပးျခင္း/လဲလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္)
  ျပန္ပို႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းတြင္ နဂိုရရွိစဥ္ကအတိုင္း ထုတ္ပိုးမွဳ ႏွင့္ အပိုပစၥည္းအစံုအလင္ပါ၀င္ရပါမည္။
 • ပစၥည္းမွား၍ ေပးပို႕မိျခင္းျဖစ္လွ်င္လည္း ျပန္ပို႕လုိပါက နဂိုရရွိစဥ္ကအတိုင္း ထုတ္ပိုးမွဳ ႏွင့္ အပိုပစၥည္းအစံုအလင္ပါ၀င္ရမည္႕အျပင္ အသံုးျပဳထားျခင္း မရွိရပါ။
ဖက္ရွင္ (အ၀တ္အစား,ဖိနပ္ႏွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ား)- ကုန္ပစၥည္းသည္ မူလအတိုင္း အထုတ္အပိုး၊ ပါ၀င္ေသာ တံဆိပ္မ်ား၊ အပုိပစၥည္းႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳထားျခင္း မရွိရပါ။
 
၇ရက္ေက်ာ္လြန္သြားျပီ ျဖစ္သည္

ပစၥည္းလက္ခံရရွိခ်ိန္မွစျပီး ၇ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက ျပန္လည္ေပးပို႕၍ မရႏုိင္ပါ။ ကုန္ပစၥည္းမွာ နဂို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အနာအဆာ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ အာမခံေပးထားေသာ ေရာင္းခ်သူထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သူအား ဆက္သြယ္ရမည္႕ လိပ္စာ၊ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံတြင္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္း ျပန္လည္ေပးပို႕ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕အခ်က္မ်ား
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွ ျဖစ္လွ်င္ ပစၥည္းလာျပန္ယူရန္ Shop.com.mm ၏ Customer Service ဌာန ဖုန္းနံပါတ္ - (+95) 01 8604371 (သို႕) +95 09-970-160-006 (သို႕) [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေပးပါ။


 • သင္၏ ေအာ္ဒါနံပါတ္, ျပန္လည္ေပးပို႕လုိေသာ ပစၥည္း, ျပန္ပို႕လုိေသာ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြတန္ဖိုးကို မည္သည္႕နည္းလမ္းျဖင့္ ရယူလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။
 • သင္၏ ေအာ္ဒါႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းေဖာင္ စာရြက္ပါရွိလွ်င္ ပစၥည္းႏွင့္တကြ ထိုေဖာင္အားျဖည္႕ျပီး ျပန္လည္ပို႕ေပးပါ။
 • ကုန္ပစၥည္းေပးပို႕ျခင္းအတြက္ Shop.com.mm မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး AIG မွပို႕ေဆာင္သူမ်ားက လက္ခံရရွိေၾကာင္းပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေျပစာကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္၏ ေနရာသို႕ တိုက္ရိုက္ လာယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ Customer service မွ မည္သုိ႕ေပးပို႕ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင္၏ ပစၥည္း ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းမွာ လက္ခံႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္လွ်င္ ပို႕ေဆာင္မွဳ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံ ပစၥည္းျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက သင္ျပန္လည္ေပးပို႕ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိမရွိစစ္ေဆးျပီး မကိုက္ညီပါက သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျပီးျပန္လည္ပို႕ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ကိုက္ညီမွဳ ရွိခဲ့လွ်င္ သင့္အား ျပန္အမ္းေငြျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ျပန္အမ္းေငြတန္ဖိုး

 • ေဘာက္ခ်ာျဖင့္ ျပန္လည္ရယူလုိလွ်င္ ေပးေခ်ထားေသာ ေငြပမာဏအား Shop.com.mm တြင္ ေစ်း၀ယ္ခြင့္ေဘာက္ခ်ာအျဖစ္ ၃လအတြင္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ျပန္ရယူလုိလွ်င္ Customer Service ဌာနမွ သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္အား မွတ္သားျပီး ေငြျပန္လႊဲေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

  ျပန္လဲလွယ္ျခင္း

 • ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းကို ျပန္လဲလိုပါက Customer Service မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပါကင္ မေဖာက္ရေသးေသာ ပစၥည္းမ်ား (သို႕) နဂို ထဲက ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳရွိေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးပါသည္။