ေျခညွပ္ဖိနပ္ႏွင့္ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 145 ခုရွာေတြ႕ပါသည္