မွတ္ပံုတင္ရန္

၂၄နာရီပတ္လံုး
ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာေဒသအႏွံ႕ေရာင္းခ်ႏုိင္မွဳ
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္
ေရာင္းခ်သူေပါင္း၅၀၀ေက်ာ္
လ်င္ျမန္တဲ့ေငြေပးေခ်မွဳႏွင့္
ထင္သာျမင္သာရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္
  • အဆင့္ ၁ : စာရင္းသြင္းရန္
  • သင္ရဲ႕ုလုပ္ငန္းကိုကို စာရင္းသြင္းၿပီး ေရာင္းခ်လိုတဲ့ကုန္ပစၥည္းစာရင္းကို ျပဳစုထားပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင့္အားဆက္သြယ္လာၿပီး အြန္လိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီ အားလံုးကို ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕အြန္လုိင္းစီးပြားေရးကို ဘယ္လုိစတင္ရမယ္ဆိုတာကို အခမဲ့သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းဓာတ္ပံု၊ ကတ္တေလာက္ အစရွိသည္တို႕ကို လ်င္ျမန္စြာၿပီးစီးေအာင္ အျပည္႕အဝ အကူအညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
  • အဆင့္ ၂ : ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕မွ ေအာ္ဒါမ်ားလက္ခံေရာင္းခ်ပါ
  • သင္ေရာင္းခ်လိုတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီးတာနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားက ဝယ္ယူသူမ်ားဆီကို စတင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အလြန္ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေရာင္းခ်သူအသံုးျပဳေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ႕ မိုဘိုင္းAPP တို႕မွတဆင့္ ေအာ္ဒါလက္ခံျခင္း၊ ေပးပို႕ရန္စီစဥ္ျခင္းတို႕ကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
  • အဆင့္ ၃ : ထုတ္ပိုး ပို႕ေဆာင္ပါ
  • ေအာ္ဒါမ်ားလက္ခံရရွိၿပီးတာနဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္ပိုးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ပို႕ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အကူအညီနဲ႕ ဝယ္ယူသူမ်ားဆီပို႕ေဆာင္ပါ။ ကုန္ပစၥည္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ပို႕ေဆာင္ျခင္းတာဝန္တုိ႕ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီလႊဲအပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သင့္ရဲ႕အြန္လုိင္းစီးပြားေရးကို စိတ္စိုးရိမ္ေသာကမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။
  • အဆင့္ ၄ : ေရာင္းခ်ေငြရယူၿပီး စီးပြားေရးကိုခ်ဲ႕ထြင္လုိက္ပါ
  • သင့္ရဲ႕ေအာ္ဒါေတြ ေပးပို႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးၿပီးဆံုးတာနဲ႕ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကို လ်င္ျမန္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေငြေပးေခ်မွဳစနစ္နဲ႕ ရယူလုိက္ပါ။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေငြ၊ စေပၚေငြမ်ား ကုန္က်ျခင္းမရွိဘဲ သင့္ရဲ႕အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ပါၿပီ။

လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ

ပစၥည္းစာရင္းျပဳစုျခင္း

ေရာင္းခ်သူ
အျဖစ္စာ
ရင္းသြင္းၿပီးပါက ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္မွ
ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႕တင္ပံု
အဆင့္ဆင့္ကို
လမ္းညႊန္ျပသပါမည္။

Shop ဘက္မွ

ေအာ္ဒါလက္ခံျခင္း

သင္၏ေရာင္းကုန္မ်ား
အားအြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆုိဒ္
တြင္သာမက ျပင္ပေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား
တြင္ပါ
ေရာင္းအားတက္ေစရန္ ေၾကျငာေပးသြားပါမည္။

Shop ဘက္မွ

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳျခင္း

သင္၏ကြန္ျပဴတာ(သို႕)
ဖုန္းမွတဆင့္
ဝင္ေရာက္ၿပီး
ေစ်းႏွဳန္း၊ေရာင္းကုန္ ေအာ္ဒါမ်ားကို
လြယ္ကူစြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ပါမည္။

Shop ဘက္မွ

ေအာ္ဒါဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေအာ္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ ထုတ္ပိုးေဆာင္ရြက္မွဳကို
၂၄နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

Shop ဘက္မွ

ဝယ္သူထံပို႕ေဆာင္ျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕၏ ကုန္သိုေလွာင္ရုံမွတဆင့္
ဝယ္ယူသူထံသို႕ ကိုယ္တိုင္(သို႕)
ပို႕ေဆာင္ေရး
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳပို႕ေဆာင္ပါမည္။

Shop ဘက္မွ

ဝယ္ယူသူမ်ားအားကူညီေပးျခင္း

ဝယ္သူဘက္မွ အခက္အခဲမ်ား၊
ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္လို
မွဳမ်ားကို
ကြ်န္ေတာ္တို႕မွ
တဆင့္သာ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းေမာ္လ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shop.com.mm မွ ႀကိဳဆုိလုိက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတဝွမ္းမွ ေစ်းဝယ္သူေတြကုိ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာနဲ႔ အြန္လုိင္းကေန ေစ်းဝယ္ႏုိင္ေစရန္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာကုိ မွန္ကန္တဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ တစ္ေနရာထဲမွာ စုစည္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိတဲ့ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္တစ္ခုပါ။

Shop.com.mm မွာဆုိရင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္း၊ အိမ္သုံးပစၥည္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ ဖက္ရွင္ပစၥည္းနဲ႔ အလွကုန္ပစၥည္း စတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ကုိ အဓိကအသုံးျပဳတာေၾကာင့္ ေစ်းဝယ္သူေတြကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိဝယ္ယူထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္စုံတစ္ခုရွိပါက ၇ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပုိ႔ႏုိင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ရွိပါတယ္။ Shop.com.mm ဟာဆုိရင္ Rocket Internet နဲ႔ Asia Pacific Internet Group (APACIG) ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန စတင္ကာ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။