အဆင့္အနည္းငယ္လုပ္ေဆာင္ရံုနဲ႕
သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုႏိုင္ငံတဝွမ္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါၿပီ

စမတ္က်က် ေစ်းေရာင္းဖို႕ Shop.com.mm မွာ ေရာင္းဝယ္စို႕!

စတင္ေရာင္းခ်ရန္

ထူးျခားခ်က္ႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သင့္ရဲ႕စီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႕
Shop ကဘယ္လုိအကူအညီေပးႏုိင္လဲ ေလ့လာၾကည္႕လုိက္ပါ

 • သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေစ်းဝယ္သူမ်ား
 • ကနဦးစရိတ္ေပးစရာမလို၊ ေရာင္းခ်ရတဲ့အခါမွေကာ္မရွင္ေပးရန္လို
 • လွ်င္ျမန္တဲ့သယ္ယူပို႕ေဆာင္မွဳ
 • လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ေငြေခ်စနစ္
 • သင့္အတြက္အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးေပါင္းမ်ားစြာ

လြယ္ကူတဲ့အဆင့္ေလးခုနဲ႕အတူအြန္လုိင္းမွာစတင္ေရာင္းခ်လိုက္ပါ!

အဆင့္ ၁ : စာရင္းသြင္းရန္

သင္ရဲ႕ုလုပ္ငန္းကို စာရင္းသြင္းၿပီး ေရာင္းခ်လိုတဲ့ကုန္ပစၥည္းစာရင္းကို ျပဳစုထားပါ။

 • သင္နဲ႕ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါ။
 • သင္ေရာင္းမယ့္ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါ။

အဆင့္ ၂ : ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕မွ ေအာ္ဒါမ်ားလက္ခံေရာင္းခ်ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႕အျပားမွ ေအာ္ဒါမ်ားကိုလက္ခံေရာင္းခ်ႏုိင္ပါၿပီ

 • သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚေရာက္ရွိတာနဲ႕စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါတယ္။
 • Seller Center ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေအာ္ဒါမ်ားကို လြယ္ကူစြာစီမံခန္႕ခြဲႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃

ထုတ္ပိုးၿပီး ပို႕ေဆာင္ပါ

 • ေအာ္ဒါမ်ားလက္ခံရရွိၿပီးတာနဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္ပိုးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ပို႕ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အကူအညီနဲ႕ ဝယ္ယူသူမ်ားဆီပို႕ေဆာင္ပါ။
 • ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ေနရာကိုလည္း ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။
 • Shop First ဝန္ေဆာင္မွဳကိုအသံုးျပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ပို႕ေဆာင္ျခင္းတာဝန္တုိ႕ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီလႊဲအပ္ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၄

ေရာင္းခ်ေငြရယူၿပီး စီးပြားေရးကိုခ်ဲ႕ထြင္လုိက္ပါ

 • ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကို လ်င္ျမန္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေငြေပးေခ်မွဳစနစ္နဲ႕ ရယူလုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ဘဏ္အေကာင့္ဆီသို႕ တိုက္ရိုက္လႊဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေငြကုန္က်ျခင္းမရွိဘဲ သင့္ရဲ႕အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ပါၿပီ။