ျမန္မာ
Login

Shop.com.mm ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
ျဖစ္လာဖို႕

အကန္႕အသတ္မဲ့ ၀င္ေငြမ်ားစြာ ရယူႏုိင္ဖို႕ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားကို shop.com.mm မွ ကုန္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႕ သတင္းေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရုံပါပဲ!

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႕ ေငြေၾကး နဲ႕ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ လံုး၀မလိုအပ္ပါဘူး။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားကို shop.com.mm ၀ဘ္ဆိုဒ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးရုံနဲ႕ ဒီေန႕ပဲ ၀င္ေငြစတင္ ရရွိႏုိင္ပါျပီ!


အခမဲ့၀င္ေၾကး၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာနဲ႕ ကိုယ္တုိင္ ဦးစီးျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ ရလဒ္ေတြ ရယူလိုက္ပါ!


JOIN NOW


ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ျပည္႕၀ႏိုင္ျပီး ၀င္ေငြအေျမာက္အမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါျပီ!

Shop.com.mm ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႕ထားျခင္း အစီအစဥ္ဟာ စြန္႕ဦးတီထြင္လုိသူ လူအမ်ားရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အပံ႕ေတြနဲ႕ အျပည္႕အ၀ ျဖည္႕ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အသင္း၀င္ျဖစ္ဖုိ႕ မန္ဘာေၾကးလံုး၀ ေပးစရာမလိုဘဲ Shop.com.mm ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ေပးရုံနဲ႕ ၀င္ေငြမ်ား စတင္ ရရွိႏိုင္ပါျပီ။

အခမဲ့၀င္ေၾကး၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာနဲ႕ ကိုယ္တုိင္ ဦးစီးျပီး ေအာင္ျမင္မွဳ ရလဒ္ေတြ ရယူလိုက္ပါ!၀င္ေငြရမယ္


Shop.com.mm ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ေပးျပီး ေကာ္မရွင္မ်ားရယူပါ။

ၾကိဳးစားမွဳရဲ႕ရလဒ္ကို ဆြတ္ခူးပါ : ကိုယ္ၾကိဳးစားသေလာက္ကိုယ္ရမယ္!

ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေပးတိုင္း ၀င္ေငြထပ္မံရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ဦးစီးႏိုင္မယ္


လြတ္လပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ အရာရာကို ကိုယ့္သေဘာအတုိင္း ဦးစီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္

ကိုယ့္ရဲ႕ အဆံုးအစမဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳကို ကိုယ္တုိင္ တည္ေဆာက္ရယူလုိက္ပါ

သင့္အတြက္ေပ်ာ္စရာလဲျဖစ္မယ္။


ပစၥည္းေရာင္းျပီး အက်ဳိးအျမတ္လဲရွိမယ္။

ပညာလည္းရျပီး ကုိယ္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈလည္းတုိးမယ္။

လူသစ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ျပီး သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြအျဖစ္မိတ္ဖြဲ႔မယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္မယ္(ဆုေပးပြဲမ်ား၊ မနက္ခင္းေတြ႔ဆံုမႈ၊ အျခားေတြ႔ဆံုမႈမ်ား…)

သင့္ကို သင္တန္းေပးမည္။


တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္းအဆင့္တက္လာျပီး ေကာ္မရွင္ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

တစ္မူထူးျခားေသာပညာႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ျဖည့္ဆည္းေပးမည္။

ကိုယ္တိုင္အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္သို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သင့္ကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ေန႔စဥ္ ပရုိမိုရွင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အပိုဝင္ေငြလည္းရရွိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာအေတြ႔အၾကံဳလည္းရမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွေပးေသာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္းတက္ေရာက္ႏုိင္ျပီး မိမိလုပ္ေနေသာအလုပ္အတြက္ ဗဟုသုတလည္းရရွိႏုိ္င္မည္ျဖစ္သည္။

အေတြ႔အၾကံဳရွိရန္မလိုဘဲ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္ရန္သာလိုအပ္ပါသည္။

JOIN NOW


or call: 09 784 230 709