ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ႏွင့္ ေပ်ာ႕ေဆးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 314 ခုရွာေတြ႕ပါသည္