အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1239 ခုရွာေတြ႕ပါသည္