အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 864 ခုရွာေတြ႕ပါသည္