မ်က္ႏွာသန္႕စင္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 373 ခုရွာေတြ႕ပါသည္