အသားအေရထိန္းသိမ္းပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 947 ခုရွာေတြ႕ပါသည္