အသားအေရထိန္းသိမ္းပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1727 ခုရွာေတြ႕ပါသည္