စမတ္ဖုန္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 503 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္