မုန္႕ပဲသြားေရစာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 203 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား