စနီကာႏွင့္အားကစားဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 140 ခုရွာေတြ႕ပါသည္