စနီကာႏွင့္အားကစားဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 267 ခုရွာေတြ႕ပါသည္