ဆပ္ျပာႏွင့္လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 79 ခုရွာေတြ႕ပါသည္