အားကစားႏွင့္ႀကံ႕ခုိင္ေရး ကုန္ပစၥည္း 82 ခုရွာေတြ႕ပါသည္