ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အကာ ကုန္ပစၥည္း 176 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား