ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အကာ ကုန္ပစၥည္း 188 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား