ေခါင္းစြပ္လက္ရွည္ႏွင့္ေခါင္းစြပ္ဟူဒီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 150 ခုရွာေတြ႕ပါသည္