တက္ဘလက္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 50 ခုရွာေတြ႕ပါသည္