တက္ဘလက္အိတ္ ႏွင့္ ကာဗာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 7 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား
 
ရွာေနေသာပစၥည္း မေတြ႕ပါက အေပၚသို႕ျပန္တက္ရန္!