တက္ဘလက္အိတ္ ႏွင့္ ကာဗာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 271 ခုရွာေတြ႕ပါသည္