စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား


Shop.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးမျပဳခင္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရွဳပါ။


ဤစည္းကမ္းမ်ားကိ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအျခားစာရြက္စာတမ္း (သို႕မဟုတ္) ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္မ်ား ပါရွိရန္မလိုအပ္ပါ။


(၁) မိတ္ဆက္


Shop.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (the "Site") မွႀကိဳဆုိပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ခြဲမ်ား၊လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ပါတနာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအားလံုးတို႕တြင္ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သင္လက္ခံနားလည္သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြးလိုအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးစရာမလုိဘဲ ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္မွစ၍ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို အၿမဲဖတ္ရွဳရန္ အႀကံေပးလုိၿပီး ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္တြင္ သင္ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္သေဘာတူညီျခင္းမရွိလ်င္ အသံုးျပဳသူအျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ထြက္ခြာႏုိင္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား Daraz Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။


(၂) ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳျခင္း


အပိုဒ္ (က) သင္၏အေကာင့္


သင့္အားဝန္ေဆာင္မွဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕လိုအပ္ပါသည္။ ကြ်္ႏုပ္တုိ႕ဘက္မွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ား မစစ္မွန္ဟုယူဆပါက ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ သင္၏အေကာင့္ႏွင့္ ပတ္စ္ေဝါ့မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႕ဖ်က္သိမ္းမွဳအတြက္ ကြ်္ႏုပ္တုိ႕ဘက္မွ မည္ကဲ့သို႕ေသာ တာဝန္ယူမွဳမ်ိဳးကိုမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။


သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ပတ္စ္ေဝါ့မ်ား အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတေယာက္က သင္၏အေကာင့္အားခိုးယူသံုးစြဲျခင္း၊ အလြဲသံုးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက သင္၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ထိုကဲသို႕ျဖစ္ပြားပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံသို႕ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ပြားမွဳအတြက္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရပ္တန္႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအတြက္ သင့္ဘက္ကသာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။


ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ၀န္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ စပ္ဆက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျဖည္႕သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတရာရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္မွာ အသံုးျပဳသူ၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္၊ password ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျပဳမူသမွ် ကိစၥအားလံုးမွာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္တြင္သာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သင့္အေကာင့္ႏွင့္password ကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး ရွိလာခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား အသိေပးရပါမည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ႕လွ်င္ ထုိသို႕အလြဲသံုးစားမွဳ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ (သို႕) သြယ္၀ိုက္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ၍ မည္သည္႕တာ၀န္ယူမွဳမ်ိဳးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးလုိပါသည္။


အပိုဒ္ (ခ) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆုိင္ရာ


ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳရာတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုဖတ္ရွဳထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္ျဖည္႕သြင္းထားေသာသင္၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြန္အမင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္မဟုတ္ဘဲ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သေဘာတူညီျခင္းမရွိပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။


အပိုဒ္ (ဂ) ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ


ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာေစ်၊ေငြေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေစ်းဝယ္ႏိုင္မွဳကို သင္သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆိုဒ္၏ ေငြေခ်စနစ္ကို ေထာက္ပံထားေသာ ၾကားခံကုမၸဏီကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း နားလည္ရပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အြန္လုိင္းမွေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကို သင္ႏွင့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ေရာင္းခ်သူအၾကား၌သာ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။


အပိုဒ္ (ဃ) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳျခင္း


ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။ သို႕ေသာ္ အင္တာနက္လုိင္းႏွင့္ အျခားျပသနာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါတရံ အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည္႕ရွဳ၍ မရျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အဆင္ေျပရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။


အပိုဒ္ (င) ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳခြင့္


ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အား ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳ အသံုးျပဳသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည္႕ၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုထက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိဘ(သို႕)အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအျမတ္အတြ က္သံုးျခင္း၊အျခားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္နာျခင္း မရွိပါက အသံုးျပဳသူအား ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း အညႊန္းႏွင့္အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အကိုးအကားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား သင့္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း page caches မ်ားႏွင့္တကြ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုအားကူးယူျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ေစ်းႏွဳန္းမ်ားစသည္တုိ႕ကို ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည္႕ ေဆာ့ဖ္ဝဲအကူအညီႏွင့္မွ ကူးယူျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ မည္သည္႕အစိတ္အပိုင္းမွမဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲစီးပြားေရးသေဘာအရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ကူးယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။
ခြင့္ျပဳဘက္မရရွိဘဲ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ အမွတ္တံဆိပ္၊ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား (ပံုမ်ား၊စာမ်ား၊စာမ်က္ႏွာဒီဇုိင္းမ်ား၊ေဖာင္မ်ား၊meta tagsမ်ား) တို႕ကို အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။
အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက သင္၏အေကာင့္အားခ်က္ျခင္း အသံုးျပဳခြင့္ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒနည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။


၁။ ေဖာ္ျပထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာမွဳမရွိျခင္း
၂။ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္အသံုးျပဳျခင္း၊ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝျခင္း
၃။ တရားမဝင္ေသာ ရည္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း
၄။ ခြင့္မျပဳထားေသာ ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္စနစ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
၅။ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း
၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ေဖာ္ျပျခင္း
၇။ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ စနစ္ပ်က္ယြင္းေစမည္႕ အျခားေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊
၈။ အင္တာနက္ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အျခားအေၾကာင္းရာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း


အပိုဒ္ (စ) စီမံျခင္း


ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားတုိက္ရိုက္ (သို႕မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ထိခိုက္ေစမည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားျဖစ္ပြားပါက ဥပေဒနည္းအရ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။


၁။ ရာဇဝတ္မွဳျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ တရားမဝင္သံုးစြဲျခင္း
၂။ သင္မပိုင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ဘာသာေရး၊မဟုတ္မမွန္သတင္းျဖန္႕ျခင္း၊ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိခိုက္ေစျခင္း) ၊ စသည္႕မည္သည္႕ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမွဳမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစမည္႕ စာမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေစမည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ျခားမဳွမ်ား၊ spam မ်ားျဖန္႕ပြားျခင္း အစရွိသည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။
၃။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း
၄။ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ယူဆျခင္း


အပိုဒ္ (ဆ) ထည္႕သြင္းခ်က္မ်ား


သင္ေပးထားေသာအခ်က္အလက္အားလံုး၊ (သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္အားျပန္လည္ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏နာမည္ႏွင့္တကြ ဝက္က္ဘ္ဆုိဒ္၏မည္သည္႕ေနရာတြင္မဆို ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အီးေမးလ္မဟုတ္ေသာ အျခားသူအေယာင္ေဆာင္ေမးလ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။


(က) အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ျခင္း


Shop.com.mm သည္ ကုန္ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးေသာ္လည္း လြတ္သြားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစုံတခု အမွားအယြင္းရွိပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚမွ ဖယ္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ တစုံတခု၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းစာသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တယူသန္ေျပာဆုိထားမႈမ်ား၊ ရုိင္းစုိင္းသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္စာသားမ်ား၊ လိမ္လည္ဖ်ားေယာင္းမႈမ်ား၊ ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈမ်ား၊ ရုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ မဖြယ္မရာစကားမ်ား၊ ေလာင္းကစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးစည္းလုံးညီညြတ္မႈ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈတို႔ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ စာသားမ်ား၊ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာ့ဝဲလ္ဗုိင္းရပ္ပါဝင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လည္စစ္ေဆး၍ မသင့္ေတာ္သည္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚရွိ မသင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးသည့္အခါ နာမည္၊ ဖုန္းနံပတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာအတိအက်၊ ကန္႔ကြက္ ဖယ္ရွားလုိသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေသ သာဓကႏွင့္တကြ ေပးပုိ႔ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံပါက တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ဟု သတ္မွတ္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။


(ခ) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အေရးအသားမ်ားအတြက္ အခုိင္အမာေျပာဆုိျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ကုိယ္အား ဥာဏ္အားကုိ အစဥ္အၿမဲေလးစားလ်က္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင့္မူပုိင္ခြင့္ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ဳိးရွိလာပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္အတြင္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးသည့္အခါ နာမည္၊ ဖုန္းနံပတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာအတိအက်၊ မူပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေသ သာဓကႏွင့္တကြ ေပးပုိ႔ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံပါက တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ဟု သတ္မွတ္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ မမွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထိခုိက္ေစျခင္းဟု ယူဆသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။


Shop.com.mm တြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူ၏ အခြင့္အေရးကုိ အၿမဲအေလးထားလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစုံတရာရွိလာပါက မူပုိင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္၍ Shop.com.mm မွ ၎အခ်င္းအရာအတြက္ တစုံတရာေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ဥပေဒအရကန္႔သတ္ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးသြားမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေမးခြန္းတစုံတရာရွိလာပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိပါသည္။

(ည) ကုန္သြယ္မႈအမွတ္အသားႏွွင့္ မူပုိင္ခြင့္မ်ား

Shop.com.mm, Shop logo, Shop logo ဒီဇုိင္း S, Shop, Shop Fashion စသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ လုိဂုိအမွတ္အသားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာမူပုိင္ခြင့္တင္ၿပီးေသာ အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္။ လိုဂုိ၊ page headers, button icons, အကၡရာစာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္နာမမ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အျခားတစ္ဖက္ဖက္ကူးယူသံုးစြဲျခင္း၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားၾကားတြင္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီနာမည္က်ဆင္းေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္သုံးစြဲျခင္းမ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အသုံးျပဳထာသည့္ လိုဂုိအမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္။


ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ဒီဇုိင္း၊ စာသား၊ ေဆာ့ဝဲလ္၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီခ်င္း၊ အသံႏွင့္ အျခားမွတ္ပုံတင္ထားၿပီး သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံမတင္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မူပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုလုံးကုိ ျမန္မာမူပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။


(ဋ) မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ စတင္မလုပ္ေဆာင္မီ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္ထားကာ မိမိသေဘာျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ပ်က္ကြက္သည့္အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သက္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ကုန္ပစၥည္းအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ တစုံတရာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တာဝန္ယူေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဝယ္ယူသူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူၾကားမွ သေဘာမတူညီမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားအတြက္ တစုံတရာေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ေဆာ့ဝဲလ္၊ ဒီဇုိင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းစသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚ၌ ျပထားသည့္ ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ၿပီးျပည့္စုံမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ကင္းလြတ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပးထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရာင္းခ်မႈ ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ေငြေပးေခ်မႈ၊ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္၊ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။


(ဌ) ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

သင္၏ အျပဳအမူတစုံတရာေၾကာင့္ Shop.com.mm ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဒါရုိက္တာ၊ ေအးဂ်င့္ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သူတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစပါက တရားရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ ေရွ႕ေနခအပါအဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မိပါက သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရခ်မွတ္ထားသည္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္မိၿပီး တဖက္သူကုိ ထိခုိက္ေစပါက နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ေရာင္းခ်သူဘက္မွ သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကုန္က်ေငြ၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ Shop.com.mm ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။


(ဍ) Third Party လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

Shop ႏွင့္ ၎၏ အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီသည္ Marketplace မွတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္လင့္ခ္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာဝန္မဟုတ္ပါ။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ဝက္ဆိုဒ္၏ content တစ္ခုခု၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွ ခြင့္မျပဳပါ။ အတည္မျပဳပါ။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ content မ်ား၊ အျခား third-parties မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တာဝန္မရွိပါ။ Third-party တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင္၏လုပ္ငန္းအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျခင္း၍ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အခါ သင္မွ ေျပာျပႏိုင္ၿပီး ၎ third-party ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ customer information အား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ privacy statement မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သင္မွ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။


အပိုဒ္ (ဎ) ဆက္သြယ္ျခင္း

ဝက္ဆိုဒ္အတြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံ အီးေမးလ္ပို႕ျခင္းတို႕မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္လ်ပ္စစ္နည္းအရ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥညး္မ်ားဝယ္ယူရန္ သင္၏ဖုန္း၊လိပ္စာ၊တို႕ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေအာ္ဒါႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာလိုျခင္း၊ သင္ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား မမွန္ကန္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးမထားျခင္းတုိ႕ရွိပါက သင့္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။


အပိုဒ္ (ဏ) ဆံုးရွဳံးမွဳမ်ား

ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင္း တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ သင့္လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္ျခင္း ဆံုးရွဳံးျခင္း မ်ား (အျမတ္ေငြ၊စာခ်ဳပ္စာတန္း၊စုေငြ၊အခ်က္အလက္) စသည္တို႕အတြက္ ကြ်္ႏု္ပ္တို႕တြင္ တာဝန္မရွိပါ။

(တ) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ကတိမ်ားအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ ၎၏မူဝါဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအာဏာပိုင္မွ ျပဳလုပ္ရသည့္ ဤမူဝါဒမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမရွိလွ်င္ သင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံရပါမည္။ အကယ္၍ ဤသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုသည္ မမွန္ကန္ျခင္း၊ တရားမဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုခုဟု ယူဆလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး က်န္ရွိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခု၏ တရားဝင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္းတို႔အား ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။


အပိုဒ္ (ထ) ထိန္းခ်ဳပ္မရႏုိင္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ လြတ္ကင္းေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။


အပိုဒ္ (ဒ) ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏လုပ္ငန္းမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မွုကို သင့္ဘက္မွ လက္ခံသိရွိရမည္။ သင့္ဘက္မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႕မသိဘဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းရွိလွ်င္လည္း သိရွိသည္႕အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


(ဓ) ရပ္ဆိုင္းျခင္း

တရားဝင္ဥပေဒဆိုင္ရာတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ တရားေသာကုစားျခင္းမ်ားအျပင္ သင့္ထံသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ႐ွိဘဲ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း သင္ရရွိထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီမႈအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းအေပၚ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ access မ်ားအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ပစ္ရပါမည္။
တရားဝင္ဥပေဒဆိုင္ရာတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ တရားေသာကုစားျခင္းမ်ားအျပင္ သင့္အား ေပးထားေသာ Account ID ႏွင့္ password(s) မ်ားအားလံုးအား ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ သင္၏အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ access ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဤသေဘာတူညီမႈအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ဆိုင္းသည့္ေန႔စြဲမတိုင္ခင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ေငြေပးေခ်မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ား မပါဘဲ) ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေစရပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းတစ္ခုခ ရလဒ္အျဖစ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း က်င့္သံုးမႈမ်ား စသည့္တစ္ခုခုအား စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိလွ်င္ သင္အတြက္ တစ္ဦးတည္း သီးသန္႔ကုစားျခင္းမွာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


(န) ဥပေဒလုပ္ထံုးအတုိင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခံုရံုးအဆံုးအျဖတ္ကိုသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။


(ပ) ကြ်န္ေတာ္တို႔အားဆက္သြယ္ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံသို ဤေနရာ မွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။


(ဖ) ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ေဆာ့ဖ္ဝဲ

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းအား ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ updates မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားထဲသို႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား စုေဆာင္းေရးသားျခင္းျဖစ္ေစ၊ အျခား service တစ္ခုခုသို႔ျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေခ်းငွားျခင္း၊ ေခ်းယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလံုးအားျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖစ္ေစ တာဝန္ေပးအပ္ခြင့္မရွိပါ။ မည္သည့္တရားမဝင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာ့ဖ္ဝဲအား အသံုးမျပဳရပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ သင့္အား ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအား ရပ္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သင္၏ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳမႈအား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရးသားထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို မလိုက္နာပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ဘက္မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ရပိုင္ခြင့္အား ရပ္တန္႔ပစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳမႈကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း ပါဝင္ေသာ third part terms မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေ႐ြးထုတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္စပ္ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္း၊ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး အျခားမည္သည့္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုမွ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္၊ ၎ေဆာ့ဖ္ဝဲ၏ suppliers မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ wireless carrier သို႔မဟုတ္ mobile platform provider တို႔ကဲ့သို႔ေသာ third parties မ်ားကိုလည္း သင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Third party ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား သင္အသံုးျပဳလွ်င္ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားသည္ မတူညီ သီးျခားျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ပီကူးယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပန္ေျပာင္းျခင္း၊ source code ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယူေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲအား တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအတြင္းမွ ကူးယူခိုးခ်ျခင္း စသည္တို႔အား သင္မွျဖစ္ေစ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တိုက္တြန္း၍ျဖစ္ေစ ကူညီေပး၍ ျဖစ္ေစ ႀကီးၾကပ္ေပး၍ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရပါ။
ေဆာ့ဖ္ဝဲ up-to-date ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ သင့္ထံသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ႐ွိဘဲ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အလိုအေလ်ာက္ updates ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ manual updates ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။


အပိုဒ္(က) ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း (သို႕) ဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း


ဤက႑တြင္ ေရာင္းခ်လိုက္ေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။


အပိုဒ္(ခ)စာခ်ဳပ္


ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ေရာင္းခ်ရန္ျပသထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ တရားဝင္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။


ေအာ္ဒါတင္ၿပီးသည္႕အခါ သင့္ထံအေၾကာင္းၾကားၿပီး အတည္ျပဳမွဳရယူမည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ဒါလက္ခံၿပီးပါျက ပို႕ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေအာ္ဒါမ်ားကို ရရွိႏုိင္မွဳအရ ခြဲၿပီး ပို႕ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ဒါမွာယူခ်ိန္တြင္ ရရွိႏုိင္မည္႕ အခ်ိန္ကို တပါတည္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သို႕ေသာ္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ပို႕ေဆာင္သည္႕ကုမၸဏီ၏ အေျခအေနအရ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း မေရာက္ရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သင္ႏွင့္ေရာင္းခ်သူအၾကား သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ေစ်းႏွဳန္း၊ ပို႕ေဆာင္ခ၊ ေငြေခ်စနစ္၊ ေန႕ရက္၊ အခ်ိန္ကာလ ၊ ပို႕ေဆာင္မွဳစနစ္၊ အာမခံ၊ ကုန္ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္မွဳႏွင့္အာမခံ အစရွိသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ Shop ဘက္မွ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရန္ မရွိပါ။ ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ကုန္ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းကို ျငင္းပယ္ပါက /မေရာင္းခ်ႏုိင္ပါက ဝယ္သူဘက္သို႕အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ ထိုပစၥည္းအတြက္ ေငြႀကိဳတင္ေပးေခ်ထားျခင္း ရွိပါက ျပန္အမ္းေငြကို ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။


ဝယ္ယူလုိက္သည့္ပစၥည္းသည္ ကုိယ္တုိင္အသုံးျပဳရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရပါ။ သင္မွာယူသည့္ေအာ္ဒါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကုိ တင္ျပသည့္အခါ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရမွာျဖစ္သည္။ သက္မွတ္ထားသည့္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ေရာင္းခ်သူဘက္မွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။ ၎မွာ ေအာ္ဒါတစ္ခုထဲတြင္ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ပမာဏမ်ားစြာဝယ္ယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ေအာ္ဒါမ်ားစြာတင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳံးဝင္သည္။ ဝယ္ယူရမည့္ပစၥည္းပမာဏသက္မွတ္ခ်က္သည္ ေရာင္းခ်သူေပၚမူတည္၍ တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးကြဲဲျပားႏုိင္သည္။ပစၥည္းမပုိ႔ခင္ ေအာ္ဒါဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေငြမလိုပဲ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။


အပိုဒ္ (ဂ) ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း


ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္ပစၥည္းျပန္လဲ/ ျပန္ပုိ႔ျခင္း ေပၚလစီတြင္ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။


အပိုဒ္ (ဃ)ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရရွႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေအာ္ဒါေဆာင္ရြက္ျခင္း


စ်းႏွဳန္းမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အခြန္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းႏွင့္ ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းမွ ေစ်းႏွဳန္း ကြာျခားခ်က္ရွိႏုိင္ၿပီး သင္၏ ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းမွ ေစ်းႏွဳန္းသည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းထည္႕ထားေသာ ပစၥည္း၏ေစ်းမွာ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ Shop.com.mm တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို အျခားဝက္ဘ္ဆုိဒ္၊ ဆုိင္မ်ားတြင္ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။


ေစ်းမ်ားအားလံုးကို မွန္ကန္မွဳရွိေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ၿပီး မွားယြင္းေသာေစ်းႏွဳန္းႏွင့္ ေအာ္ဒါမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕မွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္အားအေၾကာင္းၾကား မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည္႕ပစၥည္းကိုမဆို ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိသည္။ ျပန္အမ္းေငြ စနစ္အေၾကာင္းေလ့လာရန္။


ကုန္ပစၥည္း၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ေက်ာ္လြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေရာင္းခ်သူမွ မေျပာလွ်င္ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။


မွာယူထားေသာ ေအာ္ဒါကို အေၾကာင္းေၾကာင့္ေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ Shop ဘက္မွေအာ္ဒါပယ္ဖ်က္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။


ခရက္ဒစ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္ အတုမ်ားျဖင့္ အလြဲသံုးစားဝယ္ယူျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သင္၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေငြေခ်စနစ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မွ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကဒ္နံပါတ္၊ လိပ္စာ၊ ဘဏ္အခ်က္အလက္စသည္တုိ႕ႏွင့္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္။ ထိုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေျဖဆုိျခင္းမျပဳႏုိင္ပါက ေအာ္ဒါပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သည္။


အပိုဒ္ (င) အခြန္


အခြန္ဥပေဒအရ သင္ဝယ္ယူလိုက္ေသာပစၥည္း၏ မည္သည္႕အခြန္အမ်ိဳးအစားကိုမဆုိ သင့္ဘက္မွေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။


အပိုဒ္ (စ) ဆက္သြယ္ျခင္း


ဝက္ဆိုဒ္အတြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံ အီးေမးလ္ပို႕ျခင္းတို႕မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္လ်ပ္စစ္နည္းအရ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥညး္မ်ားဝယ္ယူရန္ သင္၏ဖုန္း၊လိပ္စာ၊တို႕ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေအာ္ဒါႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာလိုျခင္း၊ သင္ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား မမွန္ကန္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးမထားျခင္းတုိ႕ရွိပါက သင့္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။


အပိုဒ္ (ဆ) ဆံုးရွဳံးမွဳမ်ား


ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင္း တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ သင့္လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္ျခင္း ဆံုးရွဳံးျခင္း မ်ား (အျမတ္ေငြ၊စာခ်ဳပ္စာတန္း၊စုေငြ၊အခ်က္အလက္) စသည္တို႕အတြက္ ကြ်္ႏု္ပ္တို႕တြင္ တာဝန္မရွိပါ။


အပိုဒ္ (ဇ) ဝန္ေဆာင္မွဳ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း


ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကြ်္ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲခြင့္ ရွိသည္။ သင္အသံုးျပဳေနစဥ္ ေဖာ္ျပထားလ်က္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္သာ အတည္ဟု မွတ္ယူရမည္။


အပိုဒ္ (စ်) ထိန္းခ်ဳပ္မရႏုိင္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ လြတ္ကင္းေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။


အပိုဒ္ (ည) ရပိုင္ခြင့္မ်ား


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏လုပ္ငန္းမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မွုကို သင့္ဘက္မွ လက္ခံသိရွိရမည္။ သင့္ဘက္မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႕မသိဘဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းရွိလွ်င္လည္း သိရွိသည္႕အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


အပိုဒ္ (ဋ) ဥပေဒလုပ္ထံုးအတုိင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း


ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခံုရံုးအဆံုးအျဖတ္ကိုသာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။


အပိုဒ္ (ဍ) ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အာမခံေပးျခင္း


မည္သည္႕ကုန္ပစၥည္း(သို႕) ဝန္ေဆာင္မွုကိုမွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ေရာင္းခ်သူကိုယ္စား ဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း၊အာမခံေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။


သင္ႏွင့္ေရာင္းခ်သူအၾကား သေဘာတူညီထားခ်က္မ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ တာဝန္ယူေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အျငင္းပြားမွဳျဖစ္ပြားပါကလည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ အမွားအယြင္းတစ္စံုတရာေၾကာင့္ မွန္ကန္စြာ မျပသျခင္းမ်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ မည္သည္႕ေအာ္ဒါမ်ိဳးကိုမဆုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေစ်းႏွဳန္းမွားယြင္းေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ သင့္အား ေအာ္ဒါဖ်က္သိမ္းရန္ ေလးစားစြာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ေအာ္ဒါမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်ၿပီးေသာ ေအာ္ဒါမ်ားအတြက္လည္း ဤစည္းမ်ဥ္းမွာ အက်ံဳး၀င္သက္ေရာက္ပါသည္။


ထိုပစၥည္းအတြက္ ေငြႀကိဳတင္ေပးေခ်ထားျခင္း ရွိပါက ျပန္အမ္းေငြကို ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။