စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမိတ္ဆက္


Shop.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (the "Site") မွႀကိဳဆုိပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ခြဲမ်ား၊လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ပါတနာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအားလံုးတို႕တြင္ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သင္လက္ခံနားလည္သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြးလိုအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးစရာမလုိဘဲ ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္မွစ၍ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို အၿမဲဖတ္ရွဳရန္ အႀကံေပးလုိၿပီး ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္တြင္ သင္ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳျခင္း

ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အား ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳ အသံုးျပဳသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည္႕ၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုထက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိဘ(သို႕)အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္သံုးျခင္း၊အျခားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္နာျခင္း မရွိပါက အသံုးျပဳသူအား ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း အညႊန္းႏွင့္အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အကိုးအကားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ၀န္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ စပ္ဆက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျဖည္႕သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတရာရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္မွာ အသံုးျပဳသူ၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္၊ password ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျပဳမူသမွ် ကိစၥအားလံုးမွာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္တြင္သာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သင့္အေကာင့္ႏွင့္password ကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး ရွိလာခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား အသိေပးရပါမည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ႕လွ်င္ ထုိသို႕အလြဲသံုးစားမွဳ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ (သို႕) သြယ္၀ိုက္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ၍ မည္သည္႕တာ၀န္ယူမွဳမ်ိဳးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးလုိပါသည္။

၀က္ဆုိဒ္အားအသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္းတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ ေပးပို႕ေသာ ပရိုမိုးရွင္း အီးေမးလ္မ်ားကို သင္လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ရယူလုိျခင္းမရွိပါက အီးေမးလ္၏ ေအာက္ဆံုးရွိ လင့္ကိုႏွိပ္ၿပီး လက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းႏိုင္ပါသည္။အသံုးျပဳထံမွအခ်က္အလက္မ်ား

အသံုးျပဳသူဘက္မွ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သို႕ေပးပို႕ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ာ၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ားအားလံုးတုိ႕မွာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ မူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းပိုင္ခြင္႕ရွိၿပီး အသံုးျပဳသူအားျပန္လည္ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႕ေပးပို႕ျခင္းျဖင့္ သင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အမည္၊ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာတို႕ကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သံုးစြဲရန္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ အျခားတစ္စံုတေယာက္အတြက္ အထင္အျမင္လြဲမွားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သင္မဟုတ္ေသာအျခားတစ္ေယာက္အမည္ျဖင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ အတုအသံုးျပဳျခင္း၊အေယာင္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုသို႕အသံုးျပဳျခင္းအား ဖ်က္ေပးရန္ (သို႕) ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ တာ၀န္မယူပါ။ေအာ္ဒါလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ျခင္း

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေအာ္ဒါမ်ားကို ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မေရြးျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေအာ္ဒါအား လက္မခံခင္တြင္ ၀ယ္သူထံမွ အတည္ျပဳေမးျမန္းျခင္း၊ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား၊လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းခံျခင္းတို႕ ေတာင္းခံျခင္းတို႕ကို လိုအပ္သလုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မလိုလားအပ္ေသာ လိမ္လည္မွဳႏွင့္အလြဲသံုးစားမွဳမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သင္၏ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါအား မေပးအပ္ခင္ သင္၏ credit card /debit card ႏွင့္ ေငြေခ်မွဳ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုသို႕စံုစမ္းမွဳတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း၊ ေနရာလိပ္စာ စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မွသတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ ေအာ္ဒါကို ၂ရက္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ၊တုိက္ရိုက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ အမွားအယြင္းတစ္စံုတရာေၾကာင့္ မွန္ကန္စြာ မျပသျခင္းမ်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ မည္သည္႕ေအာ္ဒါမ်ိဳးကိုမဆုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေစ်းႏွဳန္းမွားယြင္းေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ သင့္အား ေအာ္ဒါဖ်က္သိမ္းရန္ ေလးစားစြာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ေအာ္ဒါမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်ၿပီးေသာ ေအာ္ဒါမ်ားအတြက္လည္း ဤစည္းမ်ဥ္းမွာ အက်ံဳး၀င္သက္ေရာက္ပါသည္။အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္မူပိုင္ခြင့္မ်ား

မူပိုင္ခြင့္အရ တရား၀င္စာရင္းသြင္းထားေသာ (သို႕) မသြင္းထားေသာ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး၊ စာသားမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို၊ သီခ်င္းႏွင့္ အသံဖိုင္မ်ား အပါအ၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ဒီဇိုင္းမ်ား ႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ source code မ်ား အားလံုးတို႕မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ အခ်က္အလက္အားလံုးတို႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒလက္ေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဖာ္ျပခ်က္အားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျငင္းပြားစရာ တစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚပါက တရားဥပေဒအရသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းအခံုျပသနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သူမွာ Chartered Institute of Arbitrators မွ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသူသည္ အမွဳသည္ ႏွစ္ဖက္လံုးႏွင့္ စပ္ဆက္လြတ္ကင္းသူျဖစ္ၿပီး အိုင္တီနည္းပညာျဖင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္သူျဖစ္ရပါမည္။ အမွဳကိစၥေဆာင္ရြက္ရမည္႕ ေနရာမွာ Nairobi တြင္ျဖစ္ၿပီး အမွဳႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး အသံုးျပဳရမည္႕ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ အမွဳကိစၥတြင္တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မည္သည္႕တရားရုံးတြင္မဆုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဥပေဒအရ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ႀကိဳးစားသူမည္သူကိုမဆို တရာစီရင္နည္းလုပ္ထံုး 1995 အခန္းနံပါတ္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပေရးထားခ်က္အတုိင္း တရားစြဲဆုိပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႕ ဥပေဒႏွင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက သင္၏ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္အားအသံုးျပဳခြင့္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းတစ္စံုတရာမရွိဘဲ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ သင္၏အေကာင့္,ပတ္စ္ေဝါ့ အစရွိသည္တို႕ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အားဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူႏွစ္သက္ျခင္း မရွိပါကဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ဆက္လက္အသံုးမျပဳဘဲ ေနႏုိင္ပါသည္။