ေရသုပ္ပ၀ါႏွင့္တဘက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 57 ခုရွာေတြ႕ပါသည္