ေအာ္ဒါ အေျခအေန

ေအာ္ဒါအေျခအေန စစ္ေဆးျခင္း

Shop.com.mm တြင္ ၀ယ္ယူအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သင္၏ေအာ္ဒါ အေျခအေနအား စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ ေအာ္ဒါအေျခအေန စစ္ေဆးျခင္း စာမ်က္ႏွာမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ေအာ္ဒါအား စစ္ေဆးပံု

သင္၏ ေအာ္ဒါနံပတ္အား ျဖည္႔သြင္းၿပီး “ ယခု စစ္ေဆးမည္” ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ေအာ္ဒါအေျခအေနအား စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ေအာ္ဒါနံပါတ္အား မသိရွိပါက ေအာ္ဒါအတည္ျပဳခ်က္ အီးေမးလ္တြင္ ျပန္လည္ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ေအာ္ဒါအေျခအေနအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေခတၱမွ်ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

တစ္စံုတရာ ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Customer Service ဖုန္းနံပါတ္ 01 8604371 သို႔ [email protected] ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေအာ္ဒါ အေျခအေန - သင္၏ ေအာ္ဒါ နံပါတ္အား ျဖည္႕ပါ

ပို႔ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

သင္၏ ေအာ္ဒါအား လက္ခံရန္ မအားလပ္ပါက သင္၏ကိုယ္စား လက္ခံရယူမည္႔သူအား ေရြးခ်ယ္ထားႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ၄င္းသည္ သင္၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴနွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာ သို႔ ေအာ္ဒါအတည္ျပဳခ်က္အီးေမးလ္မိတၱဴျဖင့္ လက္ခံရယူထားႏိုင္ပါသည္။

ပစၥည္းလာပို႔မွ ေငြေခ်ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်သင့္ေငြအတိအက်ကို ျပင္ဆင္ေပးထားပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ႀကီးမားေလးလံေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပို႔ေဆာင္ခ ပိုမိုေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေပးေခ်ရန္ ပမာဏကို တစ္ပါတည္း တြက္ခ်က္စစ္ေဆးၿပီး ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္စဥ္ ပိုမိုထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။