တီဗီ၊ဗီဒီယိုႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 63 ခုရွာေတြ႕ပါသည္