တီဗီႏွင့္ ကင္မရာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 197 ခုရွာေတြ႕ပါသည္