အတြင္းခံႏွင့္ေျခအိတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 116 ခုရွာေတြ႕ပါသည္