အတြင္းခံႏွင့္ေျခအိတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 114 ခုရွာေတြ႕ပါသည္