ဖုန္စုပ္စက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 55 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား