ပြဲလက္မွတ္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ကုန္ပစၥည္း 43 ခုရွာေတြ႕ပါသည္