အမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 701 ခုရွာေတြ႕ပါသည္