အမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 665 ခုရွာေတြ႕ပါသည္