အန္နာေလာ့ဂ္နာရီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 4347 ခုရွာေတြ႕ပါသည္