လက္ေကာက္ႏွင့္ဟန္းခ်ိန္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 51 ခုရွာေတြ႕ပါသည္