လက္ေကာက္ႏွင့္ဟန္းခ်ိန္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 298 ခုရွာေတြ႕ပါသည္