အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား Jeros ကုန္ပစၥည္း 53 ခုရွာေတြ႕ပါသည္