အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား Jeros ကုန္ပစၥည္း 48 ခုရွာေတြ႕ပါသည္