ပုခံုးႀကိဳးသိုင္းအိတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 550 ခုရွာေတြ႕ပါသည္