ပုခံုးႀကိဳးသိုင္းအိတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 218 ခုရွာေတြ႕ပါသည္