ဂါ၀န္မ်ား Pan Thakhin ကုန္ပစၥည္း 50 ခုရွာေတြ႕ပါသည္