လက္၀တ္ရတနာမ်ား Sein Nan Daw ကုန္ပစၥည္း 61 ခုရွာေတြ႕ပါသည္