လက္၀တ္ရတနာမ်ား Sein Nan Daw ကုန္ပစၥည္း 62 ခုရွာေတြ႕ပါသည္