ႀကိဳးသုိင္းဖိနပ္ႏွင့္ဖိနပ္အပါးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 259 ခုရွာေတြ႕ပါသည္