ရွပ္ဒီဇိုင္းဂါ၀န္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 625 ခုရွာေတြ႕ပါသည္