ရွပ္အက်ၤ ီမ်ားႏွင့္ဘေလာက္စ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1111 ခုရွာေတြ႕ပါသည္