အမ်ိဳးသမီး၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 980 ခုရွာေတြ႕ပါသည္