အမ်ိဳးသမီး၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 320 ခုရွာေတြ႕ပါသည္