အမ်ိဳးသမီး၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 285 ခုရွာေတြ႕ပါသည္