ပုခံုးသုိင္းလြယ္အိတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 41 ခုရွာေတြ႕ပါသည္