(ေအာက္အကား)ဂါ၀န္တုိမ်ား ကုန္ပစၥည္း 45 ခုရွာေတြ႕ပါသည္