စနီကာႏွင့္အားကစားဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 153 ခုရွာေတြ႕ပါသည္