စနီကာႏွင့္အားကစားဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 95 ခုရွာေတြ႕ပါသည္