စနီကာႏွင့္အားကစားဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 243 ခုရွာေတြ႕ပါသည္