တီရွပ္ႏွင့္ အေပၚအက်ၤ ီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 935 ခုရွာေတြ႕ပါသည္