တီရွပ္ႏွင့္ အေပၚအက်ၤ ီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1917 ခုရွာေတြ႕ပါသည္