တီရွပ္ႏွင့္ အေပၚအက်ၤ ီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1389 ခုရွာေတြ႕ပါသည္