၁၁လပိုင္း၁၁ရက္တြင္ရရွိမည့္အတန္တကာ႔အတန္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမ်ား