၅၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၁,၅၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၂,၅၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၄,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၅,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၁၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၁၅,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၂၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၂၅,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း
၃၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ေစ်း