ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 62 ခုရွာေတြ႕ပါသည္