ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 74 ခုရွာေတြ႕ပါသည္