ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 53 ခုရွာေတြ႕ပါသည္