ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 54 ခုရွာေတြ႕ပါသည္