ရုံးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 58 ခုရွာေတြ႕ပါသည္