စမတ္ဖုန္းမ်ား Huawei ကုန္ပစၥည္း 150 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္